جابجایی و حمل و نقل گل زعفران

جابجایی و حمل و نقل گل زعفران در فصل برداشت زعفران با توجه به حجم زیاد گل برداشت شده و زمان ماندگاری بسیار کم گل ها، نیاز فراوان به نیروی کارگری است. لذا بخشی از محصول برداشت شده به روستاها و شهرستان...