فصل کاشت پیاز زعفران

فصل کاشت پیاز زعفران مقدار و نوع پیاز زعفران: پیاز زعفران باید درشت، سالم، بدون زخم، شاداب و عاری از هر نوع بیماری بوده و سن آنها از 7 سال تجاوز نموده و پوست های اضافی و کپه هر پیاز را جدا می کنند. (کپه...