یک مثقال زعفران چند گرم است؟

یک مثقال زعفران چند گرم استآیا میدانید یک مثقال زعفران چند گرم است؟ هر یک مثقال زعفران در اصل معادل ۴.۶۰۸ گرم زعفران است ولی رعایت کردن این مقدار کار چندان اسانی نیست زیرا نیاز به ترازویی...